1С:Підприємство 8. ERP 2 (бета-версія)

Дата публикации: 07-11-2017

Призначення

Обзор 1C:ERP 2.2 Бета версия для Украины«1С:Підприємство 8. ERP 2» — інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств України, що розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого і середнього бізнесу.

Нове рішення є розвитком наймасовішої в Україні системи ERP-класу –»1С:Управління виробничим підприємством для України», враховує досвід, що накопичений під час впроваджень та використання цієї системи у масштабних проектах, які налічують понад п’ятсот робочих місць. Особлива увага під час розробки конфігурації була приділена реалізації функціональних можливостей, що затребувані великими підприємствами різних напрямків діяльності, у тому числі з технічно складним виробництвом. Такий підхід дозволив істотно розширити можливості та область застосування нового ERP-рішення у порівнянні з попереднім.

Основні напрямки розвитку

Ключова увагу розробники програми приділяють наступним ділянкам обліку (підсистемам).

Підсистема управління виробництвом забезпечує управління по міжцехових переходах і на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по «вузьких місцях», управління завантаженням обладнання.
Система обліку витрат і розрахунку собівартості забезпечує деталізацію до складу вихідних витрат, наочність та контроль обґрунтованості розрахунку.
Система ефективного управління процесом продажів дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників.
Підсистема організації ремонтів дозволяє вести облік об’єктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.
Підсистема управління закупівлями  включає спеціалізовані робочі місця, що дозволяють відповідно до правил забезпечення автоматично розрахувати потребу у закупівлі ТМЦ.
„Підсистема міжнародного фінансового обліку (МСФО) дозволяє вести облік і складати звітність, використовуючи різні способи підготовки звітності, комбінуючи дані бухгалтерського, оперативного і паралельного обліків.
Управління взаємовідносинами з клієнтами  дозволяє оцінювати результати маркетингових акцій, відстежувати стадії угод з клієнтами, формувати воронку продажів та аналізувати ефективність роботи персоналу.
Підсистема регламентованого обліку  забезпечує автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматичну виписку і контроль номенклатурного складу податкових накладних.
Підсистема управління фінансами  дозволяє вести облік у розрізі напрямків діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат. Функціонал казначейства дозволяє ефективно керувати грошовими коштами. Вдосконалені механізми та інструменти бюджетування використовують табличну модель бюджетування, дозволяють ефективно та наочно керувати бюджетним процесом з використанням діаграми Ганта.
Функціональність управління персоналом і розрахунку заробітної плати дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку в обсягах, що необхідно великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними вироблення.

Огляд можливостей програми

Управління виробництвом

У конфігурації розроблена повністю нова підсистема управління виробництвом. Реалізовано новий підхід до управління процесами, який дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати виконані виробничі плани.

Реалізовано два рівня управління виробництвом: рівень диспетчера – логіста підприємства і локальний (цеховий) рівень управління. Планування по міжцехових переділах здійснюється на підставі етапів ресурсної специфікації, завдання надходять у виробничі підрозділи для планування післяопераційних робіт відповідного етапу. Поопераційне планування не є обов’язковим. Загальний обсяг робіт за етапом розбивається на партії запуску – маршрутні листи, які формуються на підставі маршрутних карт для етапу. Кожен маршрутний лист містить репліку даних маршрутної карти; у подальшому, за необхідності, у маршрутні листи можна вносити коригування для конкретної партії запуску. За допомогою маршрутних листів можна здійснювати уточнення поопераційного складу робіт і витрат матеріалів на кожну партію запуску.

Під час планування етапів використовуються елементи виробничого додатку Теорії Обмежень. Метою цього підходу є захист найслабшої ланки у виробничій системі та, відповідно, системи в цілому.

Під час побудови плану точність і дискретизація планування задається встановленим квантом часу, тобто план може бути побудований з точністю до години, дня, місяця тощо. Для планування і диспетчеризації виробництва реалізовані механізми управління «Барабан-буфер-мотузка» (drum-buffer-rope, DBR). Такі підходи дозволили звести до мінімуму потреби у переплануванні, реалізовано принцип «тимчасових буферів».

Для контролю перебігу виробничого процесу по етапах (міжцехових переділах) реалізовано механізм диспетчеризації, розроблена «семафорна система» оповіщення, яка дозволяє мінімізувати трудовитрати диспетчера – фокус зони контролю на потенційно проблемні виробничі замовлення і партії. Використовуючи цей інструмент, спеціаліст з контролю виробництва може заздалегідь спрогнозувати негативний розвиток ситуації за перебігом виробничого процесу щодо планових термінів, що дозволяє запобігти зриву випуску продукції.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер.
 • Візуалізація структури виробу.
 • Планування по «вузьких» місцях виробництва.
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Інтервальне планування та «Барабан — Буфер — Мотузка»
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі./li>
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів у середині інтервалу.
 • Облік часу транспортування і простеження ТМЦ.
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних.
 • Гнучке перепланування.
 • Поопераційне планування.
 • Розширений облік виробітку співробітників.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Прогнозування перебігу виробничого процесу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях.

Організація ремонтів

Підсистема дозволяє вести довідник об’єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об’єктів ремонту, а також приналежність і розташування. Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об’єктів ремонту.

В процесі експлуатації об’єктів ремонту у систему вводяться дані про напрацювання та виявлені дефекти. Реєстрація дефектів у журналі дозволяє проводити аналіз та організовувати проведення планових і позапланових ремонтних заходів.

Використовується поняття видів ремонтів, що визначають склад можливих робіт, які відбуваються з об’єктами ремонту. Для видів ремонту у системі можна задати перелік споживаних матеріалів і трудовитрат або сформувати перелік необхідних робіт.

Функціонал підсистеми дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує, як зареєстровані дефекти, напрацювання, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження).

Підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими робочими центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування. Для проведення ремонтних робіт можуть бути задіяні будь-які виробничі ресурси; виробництво може виконувати роботи для потреб ремонтів.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації
 • Облік та ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності
 • Управління за видами ремонтів
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації.

Управління продажами

У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом для визначення складу та умов продажів. Істотно розвинена функціональність замовлення як «центру управління» усіма подальшими діями з його обробки. Введено статуси замовлення («не підтверджений», «до оплати», «до забезпечення», «до відвантаження»), що описують етапи проходження замовлення.

На різних етапах замовлення може виступати як розпорядження на забезпечення, на відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до рядка замовлення.

Підсистема надає можливість вказати графік оплати за замовленням клієнта (як у частині авансових платежів, так і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням обраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом затверджених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість за інтервалами глибини прострочення.

Ведеться облік планової та фактичної заборгованості у розрізі замовлень, термінів оплати і документів розрахунків. При цьому робота користувачів суттєво спрощена: ручне рознесення надходження платежів виконується тільки за замовленнями, розподіл по інших аналітичних розрізах виконується автоматично у фоновому режимі.

Аналогічно продажу реалізована робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків із закупівель.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Воронка продажів
 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами
 • Самообслуговування клієнтів
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Планування використання автотранспорту
 • Управління торговими представниками
 • Відокремлений облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів

Управління фінансами

У конфігурації реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

В обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація оперативної інформації про вхідні та вихідні платежі (за первинними платіжними документами) і реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунків), не спотворюючи при цьому облік коштів на банківських рахунках, полегшити обробку платіжок та виписок, отримати повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться у процесі зарахування, списання або переміщення.

Розроблено функціонал обліку розрахунків з банком по еквайрингових операціях. Крім реєстрації операцій платежу та повернення за платіжними картками, додано етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, утримання комісії, що дозволяє відстежити кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на розрахунковий рахунок.

Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться у розрізі напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектам тощо. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.

Все це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Маршрути узгодження заявок
 • Еквайринг (платіжні картки)
 • Інвентаризація кас і розрахункових рахунків
 • Розширені можливості управління поточними платежами
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • Використання шаблонів проводок
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати
 • Прив’язка проводок до документів без трансформації
 • Реєстрація нефінансових показників
 • «Аудиторський слід» даних
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Створення документів за типовими операціями
 • Генератор фінансових звітів

Управління складом і запасами

Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно. Складські ордера виписуються тільки на підставі документів-розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком «від електронних розпоряджень».

У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі «місць зберігання» (комірок, полиць, стелажів), та упаковок товару. Система дозволяє керувати розкладкою товару за місцями зберігання під час надходження, складанням з місць зберігання під час відвантаження, переміщенням і розукомплектуванням товару. Алгоритми, що закладені у програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання під час розміщення та збирання, стежать за відсутністю колізій у разі великої інтенсивності складських операцій.

Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок і визначати порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача і для ручного відбору товарів співробітником складу. Під час відбору товарів можна задати різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів у комірках. Наприклад, у разі відбору товарів звільняти в першу чергу ті комірки, де товар зберігається в мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити комірки для розміщення новоприбулих товарів. Механізм запобіжного підживлення комірок адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору під час відвантаження товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально. Крім нього підтримується довідкова прив’язка місць зберігання товару.

Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному та фінансовому обліку.

Підсистема дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів у разі переміщення товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду адрес доставки, а також з урахуванням вантажопідйомності транспортного засобу.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Складна ієрархічна структура складів
 • Мобільні робочі місця працівників складів
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Управління комірчастим складом
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління доставкою
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
 • Товарний календар
 • Товари на складах за термінами придатності

Бюджетування

У конфігурації реалізовано управління процесом бюджетування. В то й же час у системі використовується інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів за рахунок використання «табличної моделі бюджетування Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків. Одночасно для кожної статті бюджету використовуються до 6 довільних аналітик. Відображення і редагування примірників бюджету можливо цілком в одній формі. У системі зберігається історія змін значень бюджетних статей. Розрахунок планових показників здійснюється у формі редагування бюджету і допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних. Опція версіонування для примірників бюджетів дозволяє здійснювати: порівняння версій, згортання, видалення, а також повернення до версії. Ці можливості дозволяють істотно оптимізувати процес впровадження (коригування) вибраних бюджетних моделей. Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Управління бюджетним процесом
 • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика
 • Підтримка декількох валют
 • Моделювання сценаріїв
 • Економічний прогноз
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Табличні форми введення і коригування
 • Розширений фінансовий аналіз

Управління закупівлями

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, яка необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • перативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції та матеріалах;
 • підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, запропонованими умовами доставки, територіальними або іншим довільним ознаками та автоматичне формування замовлень для них;
 • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів або матеріалів);
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Бізнес-процеси складних закупівель
 • Управління закупівельною діяльністю
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
 • Контроль умов поставок
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб у номенклатурі
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ

Регламентований облік

Конфігурація містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України. До складу конфігурації включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідно до Наказу Міністра фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування» № 291 від 30 листопада 1999 року. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. Конфігурація надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та проводках у різних розрізах. Під час формування звітів є можливість налаштувати групування, відбір і сортування інформації, яку виведено у звіт, виходячи із специфіки діяльності організації та функцій, що виконуються користувачем. У конфігурацію включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам: форми бухгалтерської звітності, податкові декларації. Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені у електронному вигляді. Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання

Управління витратами і розрахунок собівартості

Конфігурація дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку. Розширена класифікація можливих до застосування ресурсів:

 • товари (матеріальні ресурси у кількісно-вартісній оцінці);
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • послуги (послуги виключно у вартісному вираженні).

Конфігурація підтримує окремий облік витрат за видами діяльності, які мають виокремлення у частині різного оподаткування операцій. Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірах;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість виробленої продукції та виконаних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.

Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Такий аналіз істотно підвищує наочність і контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості. Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями
 • Покращений майстер закриття місяця
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат

Управління взаємовідносинами з клієнтами

У конфігурації реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів системи «1С:Підприємство», який автоматично відслідковує маршрут процесу і формує задачі виконавцям. Крім цього реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з «ручним» переміщенням по етапах. Припускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів тощо, які необхідні для відпрацювання процесу. Система накопичує статистику за процесами, що виконуються, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату («воронка продажів») і проводити аналіз «вузьких місць» процесів. Всі продажі, що почалися («угоди») реєструються у системі. Вони об’єднують в єдине ціле всю інформацію, яку накопичено у системі під час підготовки та виконання продажу – електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу. Система дозволяє реєструвати та аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв’язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, які не відбулися, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів. Розділені списки контрагентів для регламентованого обліку (юридичних і фізичних осіб) та об’єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів тощо). Це дозволяє вести облік продажів та історію відносин не тільки з «формальним», юридичним контрагентам, а й за компаніями-групами юридичних осіб, за самостійно працюючими підрозділами контрагентів тощо. Підтримується ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв’язки між партнерами.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Досьє клієнта, партнера
 • Моніторинг виконання угод
 • Претензійна робота
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів
 • BCG-аналіз

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

У конфігурації реалізовані нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв. Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон)
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів

Управління персоналом і розрахунок заробітньої плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення задач у цій області користувачам надаються такі можливості:

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • робота з договорами підряду;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • формування регламентованої звітності із заробітної платі, як зведеної, так і персоніфікованої;
 • використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю;
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів в натуральній формі;
 • обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань у фонд оплати праці.

Технологічні переваги

«ERP Управління підприємством 2 для України» розроблена на новітній версії технологічної платформи «1С:Підприємство 8.3», яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань;
 • створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS або Android;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т.ч. у «хмарковому» режимі.

Механізм функціональних опцій, реалізований в системі «ERP Управління підприємством 2 для України», дозволяє «вмикати» або «вимикати» різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).